Ένα εικονικό ταξίδι σε σημαντικές παλαιολιθικές θέσεις κατά μήκος των ακτών του North Northfolk στο Ηνωμένο Βασίλειο