Νέα Αρχαιολογική έρευνα στη Δυτική Λέσβο

Ομιλία από τον Dr. David Friesem την Τετάρτη 6 Αρπιλίου στις 16:00

  

Κινητικότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και χρήση του χώρου εντός της θέσης δραστηριότητας (intra-site): μια εθνοαρχαιολογική ματιά“, The Haifa Center for Mediterranean History, University of Haifa 

https://huji.zoom.us/j/8340833561?pwd=UVV3cXBsRnRaaWsreWJnUXljajV5Zz09

Meeting ID: 834 083 3561

Seminar talk by Dr. David Friesem, on April 6th, 16:30 pm

Hunter-gatherers Mobility and Intra-site Use of Space: An Ethnoarchaeological View“,

The Haifa Center for Mediterranean HistoryUniversity of Haifa 

Join Zoom Meeting

https://huji.zoom.us/j/8340833561?pwd=UVV3cXBsRnRaaWsreWJnUXljajV5Zz09

Meeting ID: 834 083 3561