Δημοσιεύσεις

H «Παλαιολιθική Λέσβος» έχει παραγάγει ένα corpus μελετών για την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του Αιγαίου. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δημοσιεύσεις που προήλθαν από το πρόγραμμα και δημοσιεύσεις σχετικές με το πρόγραμμα.

Δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα

Galanidou, N. 2020. Re-inventing public Archaeology in Greece. In: Christofilopoulou, A. (ed.), Material Cultures in Public Engagement: Re-inventing Public Archaeology within Museum collections. Oxbow Books, Oxford, 77-93.

Tsakanikou, P., Galanidou, N., Sakellariou, D. 2020. Palaeolithic archaeology and submerged landscapes in Greece: The current state of the artQuaternary International (published online 3 June 2020).

Sakellariou, D. & Galanidou, Ν. 2017. Aegean Pleistocene Landscapes Above and Below Sea-Level: Palaeogeographic Reconstruction and Hominin Dispersals. In: Baily, G.N., Harff, J., Sakellariou, D. (eds.), Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes of the Continental Shelf. Coastal Research Library, 20, Springer, Cham., 335-359.

Galanidou, N., Athanassas, C., Cole, J., Iliopoulos, G., Katerinopoulos, A., Magganas, A., McNabb, J. 2016. The Acheulian Site at Rodafnidia, Lisvori, on Lesbos, Greece: 2010–2012. In: Harvati, Κ. & Roksandic, Μ. (eds.), Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia. Springer, Dordrecht, 119-138.

Sakellariou, D. & Galanidou, N. 2016. Pleistocene submerged landscapes and Palaeolithic archaeology in the tectonically active Aegean region. In: Harff, J., Baily, G. & Lüth, F. (eds.), Geology and Archaeology: Submerged Landscapes of the Continental Shelf. Geological Society, London, Special Publications, 411(1), 145-178 (published online July 2015).

Galanidou, N. 2014. Advances in the Palaeolithic and Mesolithic archaeology of Greece for the new millenniumPharos, 20(1), 1-40.

Galanidou, N., Cole, J., Iliopoulos, G., McNabb, J. 2013. East meets West: the Middle Pleistocene site of Rodafnidia on Lesvos, Greece. Antiquity, 87(336).

Γαλανίδου, Ν. 2013. Αναζητώντας τους πρώτους κατοίκους του Αιγαίου: Η παλαιολιθική ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου. Στο: ΑΛΒΑΝΟΥ, Μ. (επιμ.), Νησιωτικές Ταυτότητες. Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην έρευνα και ανάδειξη του πολιτισμού του Αρχιπελάγους. Μυτιλήνη, 15-17.

Σχετικές διδακτορικές/μεταπτυχιακές/προπτυχιακές διατριβές

Καρκαζή, Ε. 2018. Πρώτες ύλες κατασκευής εργαλείων λαξευμένου λίθου στην Παλαιολιθική Ελλάδα: ιδιότητες, πηγές και οικονομία. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μπέκα, Γ. 2018. Καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου και τοπική ταυτότητα: η συμβολή της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπαδάκη, Α.2015. Στρωματογραφική και μικροπαλαιοντολογική μελέτη Πλειστοκαινικών ιζημάτων από την Παλαιολιθική θέση Ροδαφνίδια Λισβορίου, Λέσβου. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τσακανίκου, Π. 2020. Χωρικά μοντέλα για την μετακίνηση και την εγκατάσταση ανθρωπιδών στην ανατολική και βορειοανατολική Μεσόγειο κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική: η προοπτική του Αιγαίου. Διδακτορική διατριβή. Κέντρο για την Αρχαιολογία της Καταγωγής του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο του Southampton

Σχετικές δημοσιεύσεις

Boëda, E. 1994. Le concept Levallois: variabilité des méthodes. Monographie du CRA 9. CNRS, Paris.

Carbonell, E. & Mosquera, M. 2006. The emergence of a symbolic behaviour: the sepulchral pit of Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain. Comptes Rendus Palevol, 5(1-2), 155-160.

Clark, G. 1969. World Prehistory: A New Synthesis. Cambridge University Press, Cambridge.

Cook, J. 2013. Ice Age Art: arrival of the Modern Mind. The British Museum Press, London.

Goren-Inbar, N., Alperson-Afil, N., Gonen, S., Herzinger, G. 2018. The Acheulian Site of Gesher Benot Ya‘aqov Volume IV: The Lithic Assemblages. Springer.

Harisis, H.B, Durand, P., Axiotis, M., Harisis, T.B. 2000. Traits of Palaeolithic Settlement on LesbosArchaeology and Arts, 76, 83–87 (in Greek)

Kohn, Μ. & Mithen, S. 1999. Handaxes: Products of Sexual Selection? Antiquity, 73, 518-526.

Kuman, K. 2014. Acheulean Industrial Complex. In: Smith, C. (ed.) Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, New York. DOI:

Roe, D. 1981. The Lower and Middle Palaeolithic Periods in Britain. Routledge & Kegan Paul, London.

Sharon, G. & Beaumont, P. 2006. Victoria West: a highly standardized prepared core technology. In: Goren-Inbar, N. & Sharon, G. (eds.), Axe age: Acheulian toolmaking from Quarry to Discard. Equinox, London, 181-200.

Sharon, G. 2007. Acheulian Large Flake Industries: Technology, Chronology and Significance. British Archaeological Reports IS 1701.Oxford.

Stout, D., Bril, B., Roux, V., DeBeaune, S., Gowlett, J., Keller, C., Stout, D. 2002. Skill and cognition in stone tool production: an ethnographic case study from Irian Jaya. Current anthropology, 43(5), 693-722.

Wynn, T. & Gowlett, J. 2018. The handaxe reconsidered. Evolutionary Anthropology, 27(1), 21-29.

Χαρίσης, X.B., Durand, P., Αξιώτης, M., Χαρίσης, T.B. 2000. Ίχνη παλαιολιθικής εγκατάστασης στη Λέσβο. Αρχαιολογία και Τέχνες, 76, 83-87.